MÇF İş Etiği Çalıştayı sonuç bildirgesi

isetigi çalıştayı19 Aralık 2009 tarihinde yapılan Marmara Çalışanlar Fedarasyonu(MÇF) “İş Etiği Çalıştayı”, iki oturum halinde gerçekleştirildi. Çalıştayda; Kamu sektörü  ve özel sektörden, işçi ve işveren sendikalarından panelistler tarafından konunun çeşitli yönleri tartışıldı. Toplantıya katılan akademisyenler, kamu yöneticileri, iş adamları, gazeteciler, politikacılar ve sendikacılar tarafından ilk kez yapıldığı dile getirilen çalıştayda öne çıkan hususların ( 12 Madde olarak ) şöyle sıralanıyor.

1.Yolsuzluk, rüşvet ve etiğe aykırı davranışlar, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iş dünyasını ve toplumsal hayatı sarsan boyutlardadır. Kamu sektöründe son yıllarda eğitim düzeyinin artması, Kamu Görevlileri Etik Kurulu gibi denetim mekanizmalarının kurulması, denetim birimlerinin denetimlerinin daha etkin hale getirilmesi bazı iyileşmeler sağlamışsa da, ulaştığımız düzey yeterli değildir. Halen yolsuzluk, rüşvet, siyasi ve bürokratik kayırmacılık yaygın olarak görülmeye devam etmektedir. Kamu çalışanlarında “iş garantisi”ni kötüye kullanarak kendisini geliştirme ve rekabetten uzak bir lakaytlık sergileme eğilimi görülmektedir. Özel sektörde ise; küresel krizle birlikte işçi-işveren ilişkilerinde gözle görülür bozulmalar yaşanmaktadır. İşverenlerin krizi bahane ederek işçi hakları ve sosyal güvenliği göz ardı edici davranışlar sergilemesi, çalışanların ise işyerine sadakat, verimlilik ve aldığı ücreti hak etme anlayışında yaşanan sorunlar iş barışını tehdit eder hale gelmiştir.

2.Bu sorunlara kitle iletişim araçlarının çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerinin kontrol altına alınamaması, kamuoyu denetiminin en önemli aracı olan medyanın, medya-sermaye-iktidar ilişkilerinin sıkı denetime tabi tutulmaması nedeniyle, görevini yapamaz hale gelmesi, aile ve okulların geleceğin gençlerini yetiştirmede yetersiz kalmaları da büyük oranda katkı yapmaktadır.

3.Kamu sektöründe çalışanların iş etiğine uymasını sağlamaya yönelik yeni mevzuat getirilmesi ve yeni kurumlar kurulmasına karşın, çağdaş çalışma düzeninin vazgeçilmez unsuru olan grev ve toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkından yoksun bırakılması çelişki olarak görülmektedir. Devlet memurlarının sendikal haklarının AB standartlarına ulaştırılması yönünde çaba gösterilmelidir.

4.Kamuda çalışan memurların etik kurallarına uymasının denetlenmesi amacıyla kurulan Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun kapsamında, üniversite, silahlı kuvvetler ve yargı mensuplarının bulunmaması bir eksiklik olarak değerlendirilmiştir. Etik kurallarına uymanın tüm kamu personelinin görevi olduğu dikkate alınarak; Kurulun görev alanının tüm kamu görevlilerini içerecek şekilde genişletilmesi için çaba gösterilmelidir.

5.Özel sektörde şirketlerin, yalnızca hissedarları veya patronları dikkate alan kârlılık, verimlilik ve pazar payını artırmaya odaklanmaktan vazgeçip, sosyal sorumluluk duygusu içinde genel olarak topluma yönelik görevlerini de yerine getirmeye başlamaları bir gereklilik haline gelmiştir.

6.Hak ve özgürlükleri kısıtlayan yasalar, medya patronlarının iktidarla medya dışı ilişkileri ve medya mülkiyeti sorunları, demokrasinin yerleşmesinde en önemli kuvvetlerden birisi olan medyanın, sorunun bir parçası haline gelmesine, kamuoyu denetimi işlevini yerine getirmemesine neden olmuştur. Medyanın iktidar odaklarından ve ticari ilişkilerden uzaklaşıp bağımsızlaşması, demokrasiyi kendisi hazmedip, toplum adına saydamlık talep eder hale gelmesi, yolsuzlukların hesabını özgürce sorabilmesi için tüm tarafların çaba göstermesi gerekmektedir.

7.Toplumdaki yozlaşmanın, etiğe aykırı davranışların temel nedeni, insanın bozulması, eğitimin modern toplumun ihtiyaçlarını karşılar düzeyde olmamasıdır. Bu bozulmaya neden olan yoksulluk ve cahilliğin giderilmesi için, insan odaklı, özünü kültürümüzü oluşturan temel değerlerden alan, “kul hakkı”, “sözünde durma”, “çalışanın hakkını alnının teri kurumadan verme”, “komşusu açken tok yatmama”, “büyüklere saygı gösterme”, “kadınları, çocukları ve yaşlıları gözetme” gibi bize ait değerleri öne çıkaran bir eğitim sistemi geliştirme, toplumun bozulduğu yerden, yani bireyden başlayarak yeniden düzelmesinin en önemli yolu olacaktır.

8.İşveren-çalışan ilişkisinde etiğe uyulması için, işyerlerinde, çalışanların katılımıyla belli etik kuralların öne çıkarılmasına yönelik politikalar geliştirilmesi, bunların somut ilkeler halinde ilan edilmesi ve işyeri anayasası olarak uygulanır hale gelmesi, işverenin bu ilkeleri benimsediğini çalışanlara yönelik tavırlarıyla göstermesi, iş dünyasında etiğin hak ettiği yeri almasını sağlayacaktır.

9.Mesleki eğitim ve gelişime gereken önemin verilmesi, kayırmacılıktan uzak olarak işini bilenin tercih edilmesi, kamu ve özel sektörde liyakatin öne çıkarılması, çalışma hayatında iş ahlakının yerleşmesi ve verimin artmasına önemli katkılar yapacaktır.

10.Türkiye’de sanayi kültürünün daha yeni oluşmaya başlamasından dolayı, özellikle üretim sektöründe, henüz genel bir iş etiği kültürü oluşmamıştır. Bu açıdan iş etiğinin gelişimi için; bu konu, genel ahlak eğitimi çerçevesinde ilköğretimden başlayarak eğitim sistemimizin içerisinde yer almalı, böylelikle etik kuralların işyerinde uygulanan katı standartlar değil, tüm hayatı düzenleyen huzur ve barış prensipleri olduğu anlayışı benimsetilmelidir.

11.Asırların imbiğinden süzülmüş, kutsal referanslara ve tecrübelere dayanan kültürel değerlerimizle, evrensel ahlaki değerlerin bütünleştirilmesi yoluyla kurumsallaştırılacak bir iş ahlakı, modern arayışların temel hedefi olan “toplumsal iyi” ve “toplumsal mutabakat”a ulaşılmasını sağlayacaktır.

12.İnsanımızın hak ettiği demokratik, insan haklarına saygılı, işveren ve çalışanların birbirlerinin hak ve özgürlüklerine saygı gösterip, karşılıklı  çıkarlarını koruduğu bir çalışma hayatının oluşturulması toplumun tüm kesimlerinin görevidir. Bu yüzden devlet, sendikalar, sivil toplum örgütleri, medya, yargı ve eğitim kurumlarının, bu amacı, tüm çalışmalarında temel ilke olarak benimsemesi hedefine ulaşılana kadar bu tür çalışmalar kapsamlı olarak sürdürülmelidir.

Yazan 31 Aralık 2009 Perşembe. Kategori Güncel. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Yoruma ve geri izlemeye kapalı

Yoruma kapalı

Foto Galeri

Giriş | 2004-2017 © PC TIME